ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

Welcome to Punjab Career Guidance Portal

{{ this.locale.heading }}

Login

{{ this.locale.subheading }}

To access your career dashboard, enter your login details

{{ form.errors.get('unique_id') }} {{ form.errors.get('email') }}
{{ form.errors.get('unique_id') }} {{ form.errors.get('email') }}
{{ form.errors.get('password') }}
{{ form.errors.get('password') }}
{{ (errorMessage) ? "Incorrect ID or ID does not exist":"" }} {{ successMessage }}

9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ (123456) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨl ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋl
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ID ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Class 9 to 12 students can login to their career dashboard by entering Student ID and password (123456). You can get information on careers, colleges, professional courses, vocational courses, entrance exams and scholarship opportunities. If you don't know your Student ID number then kindly contact your teachers

ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਥੀ (ਪਾਰਟਨਰ)

Technical Partner

aasman logo